حجت الاسلام خوشنویس، امام جمعه موقت منطقه داریون در خطبه های نمازجمعه ۹ فروردین ماه ۹۸؛ با اشاره به سالروز رأی تاریخی مردم ایران به نظام جمهوری اسلامی در ۱۲فروردین سال ۵۸، افزود:جمهوری اسلامی همان پدیده ایست که تمام جهان را به بُهت و حیرت واداشت!

مشروح خطبه های نمازجمعه ۹ فروردین ماه ۱۳۹۸ منطقه داریون بشرح ذیل است:

حجت الاسلام خوشنویس (امام جمعه موقت منطقه داریون):

* توصیه ی به تقوا {کردن} یعنی اینکه دو کار حدأقل انجام بدهیم. کار اوّل: انجام واجبات و کاردوم: ترک محرمات.

* علما و بزرگان فرموده اند: بهشت رفتن کار سختی نیست و لی خوب یک مسیریست که بیراهه و راه دارد! متأسفانه ما از بیراهه میرویم.

* بعضی افراد، هم کار دینی انجام میدهند و هم کار غیر دینی؛ یعنی هم در گروه خدا هستند و هم در گروه شیطان! دقت که میکنی میبینی اینها {خود را } بیطرف میدانند!

* طرفدار خدا بودن آسانتر است چون یک صداقتی{در این رابطه موجود} هست. آدمهای مؤمن صادق هستند و {به اصطلاح}خودشان اند.

* پس زندگی کردن غیر مؤمنانه هم خیلی سخت است و هم خیلی تلخ.

* مراسمهای دینی نباید خیلی طولانی و وقت گیر باشد؛ موافق نیستم مردم بخاطر مسائل دینی معطّل بشوند.

* امام کاظم (ع) مطلبی{= روایتی} دارند که خیلی عبرت آموز است، فرموده اند: هرکَس شیدای دنیا شد، اُبُهَت آخرت از دلش میرود.

* دنیا داشتن {و شیدای آن شدن} بمعنای خانه داشتن و باغ داشتن و رفاه نیست! دنیا داشتن به این معناست که اگر در دوراهی دین و دنیا قرار گرفتی دینت را قربانی دنیایت کنی.

* اگر کسی نمازش نماز باشکوهی نباشد، هرچه به ماه رمضان نزدیکتر میشود، وحشتش بیشتر میشود.

* علّت اینکه بسیاری از عبادات ما نمیچسبد، اینست که: نماز{ما} عَلیل است و این نماز {ما} توان {کمک به خودِمان را} ندارد.

* اگر نمازهای ما درست شد، خداوند محبوب ما میشود و گذشت از گناه آسانتر خواهد شد؛ نماز آن نقطه ی پَرگار است.

* {با اشاره به۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی:}جمهوری اسلامی همان پدیده ایست که تمام جهان را به بُهت و حیرت واداشت!

* {با اشاره به۱۳ فروردین، روز ملّی طبیعت:} امسال از طبیعت خوبی برخورداریم هرچند که هزینه ی زیادی {برای کسب} این طبیعت کردیم.

صوت کامل خطبه اوّل نمازجمعه منطقه داریون در ۹ فروردین ۱۳۹۸

صوت کامل خطبه دوم نمازجمعه منطقه داریون در ۹ فروردین ۱۳۹۸