مشروح خطبه های نماز جمعه در ۱۳/۲/۱۳۹۸

ماه رمضان فرصت استثنایی برای جلب رحمت الهی است. کسی که مهمان خدا شد به فرموده پیامبر خوابش عبادت ونفس کشیدنش ذکرخداست. اهمیت منزلت ومقام معلم به خاطر این است که اوباید انسان بسازد که عامل اصلی ومهم رشد یک جامعه نیروی انسانی است.

دشمن تلاش میکند درقالب سند ۲۰۳۰ فرهنگ خودش رابه جای فرهنگ اسلام جایگزین کند.اگرسند ۲۰۳۰ اجراشود معلمان باید درمدارس برای آمریکا وغرب سرباز وپشتیبان درست کنند.

برای اجرایی شدن سند تحول آموزش وپرورش تفکر انقلابی ضروری است.

کسانی که میخواهند تفکر انقلابی راتضعیف کنند یاوران دشمن هستند وخداوند ازآنها نمیگذرد. اگر مسئولین تفکر انقلابی داشتند این همه مشکل اقتصادی نداشتیم.

باتفکرانقلابی وقتی رئیس جمهوربه وزیر دستورمیدهد برای کنترل قیمت ها اگراجرائی نشود باید وزیر برکنارشود چون یانمیخواهد که خائن است یانمیتواند که باید جایش را به یک فرد توانا بدهد.