به منظور جذب نوجوانان داریونی به حوزه های مقدس علمیه؛ صبح امروز نمایندگانی از دفتر امام جمعه این منطقه با حضور در دبیرستان شهید خوش نژاد؛ تبلیغات خود را ارائه داده و به پرسشهای این نوجوانان راجع به “تشکیلات حوزوی در کشور” پاسخ دادند.