در راستای رفع بدعتهای نادرست و سنتهای غلط در منطقه داریون، کمکهای هفتگی مردم به ایتام و مستمندان بجای خرید اضافات بر سر قبور اموات در روز پنجشنبه، تحت نظارت امام جمعه محترم کلید خورد.

در ادامه تصاویری از اجرای این طرح را مشاهده میکنید…