مسئول ستادنمازجمعه منطقه داریون به همراه معاونین روابط عمومی این ستاد؛ در دوره ویژه سواد رسانه‌ای و توانمندسازی فضای مجازی و تشکیلات سازی ستادهای نمازجمعه سراسر استان فارس شرکت کردند.

(مسئول ستادنمازجمعه منطقه داریون به همراه معاونین روابط عمومی این ستاد)