رئیس ستاد نمازجمعه منطه داریون از اهالی این منطقه خواست تا به عضویت ستاد نماز جمعه درآیند و در افزایش کمی و کیفی این فریضه ی سیاسی و دینی تلاش نمایند. وی شرط عضویت در این مجموعه را حضور مستمر در نمازجمعه دانست.

لازم به ذکر است جلسات ستاد نمازجمعه هر دوهفته یکبار و طی روز سه شنبه یپس از اقامه نماز مغرب و عشاء در دفتر امام جمعه منطقه داریون برگزار میشود.