مراسمی باشکوه درمدرسه شهید خوش نژاد باحضور امام جمعه محترم منطقع داریون حجت الاسلام حمیدی نژاد ورییس نمایندگی آموزش وپرورش جناب آقای زارعی وکادرمحترم مدرسه برگزار شد.

حجت الاسلام حمیدی نژاد دربیانات خود خطاب به دانش آموزان گفت”:عزیزان من باید خیلی خوش باشید که خداوند شمارالایق دانسته که به شما دستوربدهد وخواسته اس که بااوحرف بزنید حرف زدن باخدا که درقالب نماز انجام میشود.خیلی مهم است که هرکسی لایق آن نیست.”