در جلسه برسی و ساماندهی حرممطهر دوشهید گمنام منطقه ی داریون که در دفتر امام جمعه این منطقه برگزار شد؛ صحبتها و مصوبات جلسه فوق حکایت از این دارد که این مکان مقدس طی سالهای آینده به قطب فرهنگی تبدیل خواهد شد.

در این جلسه که امام جمعه منطقه، مسئول هیئت رزمندگان غرب شیراز، شهردار، رئیس اداره برق داریون و جمعی از هیئت امناء این مکان مقدس حضور داشتند؛ موارد فوق مصوّب گردید:
* پیگیری آسفالت جاده منتهی به حرم شهدای گمنام
* پیگیری ساخت نگهبانی و نام نویسی از علاقه مندان تحت عنوان خادم الشهداء
* ساخت انبار سیستم صوتی
* اتمام ساخت سرویسهای بهداشتی
* پرورش درختچه ها در دامنه ی کوه
* مشخص کردن متولی حرم شهدای گمنام جهت هماهنگی امور
* برگزاری جلسات ماهیانه هیئت امناء حرم شهدای گمنام و انتخاب شهردار داریون بعنوان دبیر جلسات 
* انتصاب آقای محمدحسین بذرافشان به سمت مدیراجرایی حرم شهدای گمنام